ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO76

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De begrippen worden in de artikelen met hoofdletters aangehaald:

Gebruiker: Opdrachtgever: Artiest:

Optreden: Overeenkomst:

Uitkoopsom:

Partijen:
Verhuurde goederen:

Studio76., de opdrachtnemer, het boekingsbureau/
productiemaatschappij en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
degene (natuurlijke- of rechtspersoon) die bij de Gebruiker é é n of meer
artiesten en/of optredens boekt;
de artiest, muzikant en/of dj, dan wel enige andere derde of groep van derden, die als overeengekomen c.q. overeen te komen é é n of meerdere uitvoeringen en/of optredens verzorgen.
de artistieke prestatie van de Artiest;
de overeenkomst die de Gebruiker en Opdrachtgever aangaan naar
aanleiding van een boeking van een Artiest en/of Optreden door Opdrachtgever de Gebruiker;
het totaal overeengekomen bedrag, dat de Opdrachtgever voor een boeking van een Artiest en/of Optreden aan de Gebruiker verschuldigd is, exclusief BTW
en inclusief eventueel verschuldigde loonheffing en premie werknemers- verzekeringen;
de Gebruiker en Opdrachtgever gezamenlijk.
wordt mede verstaan de levering van verbruiksgoederen (waaronder grondstoffen en consumptiegoederen).

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarde is ook geldig voor handelsnaam RFB Horeca BV
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Studio76.gevestigd te Etten-Leur, hierna te noemen de Gebruiker.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomstindien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk mondeling en/of schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte ofopdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de

  toepassing er van.

 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaardenlaat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OFFERTES

 1. Alle gemaakte offertes, aanbiedingen, prijslijsten, levertijden etc. van de Gebruiker zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders schriftelijk is vermeld op de offerte.
 2. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft de Gebruiker het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn in de offerte vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief bijkomende kosten, waaronder schoonmaak-, energie-, transport-, en verzekeringskosten.
  1. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van deOvereenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de Gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
  2. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de Gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de Gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen, zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien de offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, mag de Gebruiker van de juistheid daarvan uit gaan. Mocht de feitelijke situatie niet overeenkomen met de door Opdrachtgever

Studio76. – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl www.s76.nl

verstrekte informatie, dan is de Gebruiker vrij om de bijkomende kosten aan de Opdrachtgever in

rekening te brengen.

 1. Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de in branche gebruikelijkeomstandigheden en werkuren.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens de Gebruiker verstrekte afbeeldingenen beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden de Gebruiker niet.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMSTEN

 1. Algemene overeenkomsten
  1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de Gebruiker bindend.
  2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingenop de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Gebruiker bindend. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden een Artiest rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gebruiker.
  3. Inenkelegevalleniseenmondelingeovereenkomstookbindend.
  4. DeGebruikerisbevoegd,teruitvoeringvanhetgeenovereengekomenis,derdeninteschakelen.
 2. Huurovereenkomsten
  1. De huurovereenkomst komt tot stand door verzending van de offerte/orderbevestiging door de Gebruiker en retournering van de door Opdrachtgever ondertekende offerte/orderbevestiging aan de Gebruiker.
  2. Als Gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig bij de Gebruiker zijn geretourneerd, is de Gebruiker gerechtigd voor elke dag waarmede de overeengekomen termijn wordt overschreden in rekening te brengen. Uitgangspunt is de dan geldende dag verhuurprijs.
  3. DeOpdrachtgeververplichtzichdegehuurdegoederenschoonenindezelfdestaatalsbijontvangst te retourneren. Indien de goederen door de Gebruiker moeten worden gereinigd, zullen de reinigingskosten in rekening gebracht worden bij de Opdrachtgever. De reinigingskosten voor machines kunnen tot aanzienlijke bedragen oplopen.
  4. DeOpdrachtgeverisverantwoordelijkvoorhetgebruikvandejuisteenergiemiddelen,zoalsstroom en brandstof, en indien van toepassing het dagelijks controleren van het oliepeil.
  5. De Opdrachtgever zal uitsluitend gekwalificeerd personeel voor het gebruiken van betreffende apparatuur toe staan.
  6. De Opdrachtgever dient zich te houden aan de bepalingen uit de geldende Algemene Plaatselijke Verordening, zoals deze van toepassing is binnen de gemeente waar de gehuurde goederen zich bevinden op het moment van verhuur. Het niet voldoen aan de bepalingen uit deze Algemene Plaatselijke Verordening komt niet voor rekening en risico van de Gebruiker.
 3. Tenten en toebehoren
  1. Indien een tent met eventuele toebehoren door de Gebruiker moet worden geplaatst, zal de Opdrachtgever op moment van reservering opgave doen van de exacte opstellingsplaats, welke zal worden opgenomen in de huurovereenkomst.
  2. Het terrein van plaatsing dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer. De ondergrond dient hard en vlak te zijn.
  3. DeOpdrachtgeverisverantwoordelijkvoortoestemmingenbetalingvandeverschuldigde bedragen ter zake de eigenaar van het terrein of het gebouw.
  4. DeOpdrachtgeververplichtzichaandeGebruikertijdigschriftelijkopgavetedoenvande loop en ligging van alle leidingen, zoals afvoer- en energieleidingen. Bij onjuiste of geen opgave is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade en vervolgschade die voortvloeien uit zijn nalatigheid.
  5. In geval van sneeuwval verplicht opdrachtgever zich onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen om volledige ontdooiing te waarborgen. Er bestaat instortingsgevaar indien er meer dan 3 centimeter sneeuw op de tenten ligt.

ARTIKEL 5: ANNULERING

1. Indien een huurovereenkomst geheel of ten dele door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan de Gebruiker te betalen volgens volgend schema:

A. bij annulering meer dan één (1) maand voor de leverdatum, zoals vermeld in de huurovereenkomst is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door de Gebruiker gemaakte kosten plus 25% van de huur-/ aanneemsom;

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

 1. bij annulering binnen één (1) maand voor de leverdatum, zoals vermeld in de huurovereenkomst is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door de Gebruiker gemaakte kosten plus 50% van de huur- / aanneemsom.
 2. IndiendegehuurdegoederenreedszijnafgeleverddoordeGebruikeraande Opdrachtgever, is de Opdrachtgever de volledige huur- / aanneemsom verschuldigd.
 1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met het de Gebruiker gesloten overeenkomst direct per aangetekend brief aan het bureau mede te delen.
 2. In het geval de Opdrachtgever de met de Gebruiker gesloten overeenkomst annuleert, is de Opdrachtgever het totale overeengekomen en te factureren bedrag jegens de Gebruiker verschuldigd.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart het bureau volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde. Welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst, zoals technische apparatuur, decors, podium, enzovoorts. Welke voortvloeit uit de overeenkomst met de Gebruiker.
 4. De Gebruiker heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vó ó r de overeengekomen datum van het Optreden. Dit onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan de Gebruiker betaalde gelden (gehele of deel van de Uitkoopsom), dan wel onder creditering van de overeengekomen Uitkoopsom. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal de Gebruiker nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.
 5. In de gevallen als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan de Gebruiker een of meerdere voorstellen doen voor een vervangende Artiest, dan wel zal het Optreden in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever moet de Gebruiker binnen 48 uur na de annulering en de door de Gebruiker geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van de geponeerde voorstellen of niet.

ARTIKEL 6: UITVOERING HUUROVEREENKOMST

 1. De Gebruiker zal de huurovereenkomst naar beste inzicht, vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de huurovereenkomst dit vereist, heeft de Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de huurovereenkomst, tijdig aan de Gebruiker worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de Gebruiker het recht de uitvoering van de huurovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Kosten welke de Opdrachtgever daadwerkelijk heeft geleden, als gevolg van de opschorting door de Gebruiker, worden niet door de Gebruiker aan de Opdrachtgever vergoed.
 4. Levering van dranken en andere consumptiegoederen worden geleverd exclusief statiegelden.
 5. Pallets, kisten, kratten, theedoeken e.d. worden aan de Opdrachtgever niet in rekening gebracht,tenzij deze niet tijdig of in oorspronkelijke staat aan de Gebruiker worden geretourneerd. Indien voornoemde goederen niet in oorspronkelijke staat of helemaal niet aan de Gebruiker worden geretourneerd, zal de Gebruiker dit in rekening brengen bij de Opdrachtgever tegen nieuwwaarde van deze goederen.

ARTIKEL 7: WIJZIGING HUUROVEREENKOMST

Indien tijdens de uitvoering van een huurovereenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in onderling overleg de huurovereenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 8: LEVERTIJDSTIP

Een overeengekomen levertijdstip is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van het levertijdstip geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting, dan wel ontbinding van de gesloten huurovereenkomst. Weigering of terugzending van hetzij geheel, hetzij gedeelte van het gekochte en/of gehuurde behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9: TRANSPORT

1. Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, ook tijdens het transport, het risico van verlies of beschadiging van de goederen.

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

 1. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van goederen mogelijk te maken. In gebreke hiervan is de Gebruiker gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever te laden en lossen op plaats van bestemming, waarmee aan de plicht van levering door de Gebruiker is voldaan. De extra kosten hiervan worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. De Gebruiker houd zich het recht voor goederen in delen af te laden of te lossen.
 3. Indien goederen door de Gebruiker worden bezorgd en/of gehaald verplicht de Opdrachtgeverzich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen

  meerkosten worden berekend.

 4. Goederen dienen aan het eind van de huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld testaan om een spoedig transport te bevorderen, in gebreke waarvan de Gebruiker extra werkuren

  in rekening kan brengen.

 5. De Gebruiker behoudt zich het recht voor bij zon- en feestdagen, alsmede bij werkdagen voor07.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deGebruiker goederen te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere locatie dan omschreven in de overeenkomst.

ARTIKEL 10: OPSCHORTING/ONTBINDING HUUROVEREENKOMST

De Gebruiker kan te allen tijde de huurovereenkomst met de Opdrachtgever opschorten dan wel ontbinden:

 1. indien de Gebruiker bij het sluiten van de huurovereenkomst aan de Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de huurovereenkomst en deze zekerheid conform de huurovereenkomst uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;
 2. indien na het sluiten van de huurovereenkomst aan de Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen;
 3. indienzichomstandighedenvoordoenmetbetrekkingtotpersonenen/ofmateriaalwaarvan de Gebruiker zich bij de uitvoering van de huurovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de huurovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de huurovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is de Gebruiker bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden;
 4. IngenoemdegevallenbehoudtdeGebruikerhetrechtomvandeOpdrachtgevereen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11: GEBREKEN, KLACHTTERMIJN

 1. Eventuele gebreken dienen schriftelijk te geschieden, binnen twee (2) uur na levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Klachten over hoedanigheden, aantallen en/of kwaliteitsnormen dienen per omgaande te worden gemeld binnen acht (8) dagen na uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Een Opdrachtgever die het geleverde niet bij aflevering op deugdelijkheid en aantallen heeft onderzocht, wordt geacht met de levering akkoord te zijn gegaan. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan de Gebruiker kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
 3. Indien gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door de Opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van dat wat is overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormering constateert dat het resultaat van de verrichtte werkzaamheden beneden het afgesproken niveau blijft, zal de Opdrachtgever de Gebruiker direct hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 4. Indien een klacht gegrond is, ter beoordeling van de Gebruiker, zal de Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk per omgaande door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de Gebruiker. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (aansprakelijkheid).
 5. De Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende gebreken te controleren en in de gelegenheid te worden gesteld deze te verhelpen.
 6. De Gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

 1. Het indienen van een klacht zal de Opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen aan de Gebruiker, zoals vermeld in artikel 12 (betaling), noch reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.
 2. Indien goederen niet naar behoren werken of defect raken dient de Gebruiker onmiddellijk telefonisch of per mail door de Opdrachtgever te worden geïnformeerd. Het zelf verrichten van reparaties door de Opdrachtgever of derden is niet toegestaan.
 3. Indien een klacht van de Opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn en de Gebruiker heeft ter behandeling van deze klacht kosten moeten maken dan wel tijd moeten investeren, zullen deze kosten bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Een klacht is in ieder geval ongegrond indien blijkt dat de gehuurde goederen niet naar behoren werken of defect raken, doordat de Opdrachtgever of derden de bij de goederen geleverde handleiding of gebruiksaanwijzing niet dan wel niet-volledig heeft gelezen en/of hier niet naar heeft gehandeld.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden netto contant en zonder korting. In geval de Opdrachtgever toestemming heeft van de Gebruiker om op rekening af te nemen, is bij een factuurbedrag van minder dan €45,- aan administratiekosten €20,- verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Om een artiest officieel te bevestigen dient er 40% aanbetaald te worden, dan pas is de artiest bevestigd. Het resterende bedrag dient uiterlijk drie (3) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden of indien in de Overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Meerwerk dient betaalt te worden binnen de betalingstermijn, zoals gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur.
 4. Betaling dient te geschieden:
  • in Nederlandse valuta (euro’s);
  • door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van de Gebruiker;
  • door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer

  t.n.v. de Gebruiker.

 5. Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht volgens het bepaalde in lid 1 of na hetverstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in lid 2:
  1. is de Opdrachtgever in verzuim;
  2. zal vanaf dat tijdstip aan de Opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% inrekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  3. zal de Opdrachtgever aan de Gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2%per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze

   als volle maanden aangemerkt;

  4. zal de Opdrachtgever, na daartoe door de Gebruiker te zijn gemaand, ter zake vanbuitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de

   vertragingsrente met een absoluut minimum van € 135,00.

  5. Ter keuze van de Gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk

   worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 6. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Gebruikerbevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vó ó r het moment van in verzuim zijn, indien de Gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  1. Indien de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, é é n of meer tegen vorderingen op de Gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surs ance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

 1. De Gebruiker heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen, net als een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening.

ARTIKEL 13: MEERWERK

 1. In overleg met de Opdrachtgever worden de extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, van welke aard dan ook, besproken.
 2. De voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, worden als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, tegen vooraf bekendgemaakte tarieven.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is de Gebruiker niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 2. De Gebruiker kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade welke is ontstaan als gevolg van het handelen van de Gebruiker in overeenstemming met de aanwijzingen, opdracht en/of instructie gegeven door de Opdrachtgever, indien de Gebruiker de Opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk op voorhand heeft gewezen op het ontstaan van mogelijke schade als gevolg van het opvolgen door de Gebruiker van de aanwijzingen, opdracht en/of instructie van de Opdrachtgever.
 3. De Gebruiker kan nimmer door derden aansprakelijk gehouden worden voor schade welke is ontstaan als gevolg van verkeerd en/of ondeskundig gebruik van de geleverde goederen door Opdrachtgever dan wel derden.
 4. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade met inbegrip van bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijke welke is ontstaan als gevolg van aanleg en/of installatie ten behoeve van de gehuurde goederen dan wel het gebruik van deze goederen.
 5. Opdrachtgever dient zelf voor deugdelijke voorzieningen zorg te dragen met betrekking tot de plaatsing en stroomvoorziening van de gehuurde goederen, zodanig dat deze niet beschadigen dan wel verloren gaan (met inbegrip van diefstal).
 6. De Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van Artiesten, personeelsleden of andere derden die de Gebruiker bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
 7. De door Opdrachtgever gehuurde goederen welke gedurende de huurperiode zijn beschadigd, gestolen, dan wel verloren zijn gegaan, dienen door de Opdrachtgever aan de Gebruiker te worden vergoed. De vergoeding van gehuurde goederen welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan €450,- dienen plaats te vinden tegen de nieuwwaarde.
 8. Opdrachtgever dient alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van iedere vorm van schade, beschadiging van de gehuurde goederen, diefstal en anderszins. Opdrachtgever dient hiervoor zelf de benodigde verzekering(en) af te sluiten. Opdrachtgever verplicht zich eventuele storm- en/of brandschade aan geleverde goederen, aan de de Gebruiker te vergoeden.
 9. Gedurende de gehele huurperiode is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, staangelden, milieugoederen en aanverwante risico’s voortvloeiende uit de plaatsing dan wel het gebruik van de gehuurde goederen.
 10. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens de Gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan, doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aande Gebruiker en/of de Artiest heeft verstrekt;
  2. voormelde schade is ontstaan, doordat de Opdrachtgever niet conform de door de Gebruiker en/ofde Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  3. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen,informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan de Gebruiker zijn verschaft en/of

   voorgeschreven.

 11. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met mondelinge dan wel schriftelijke aanwijzingen,instructie en/of opdracht gegeven door de Gebruiker of haar werknemers, wordt de Opdrachtgever aansprakelijk gehouden voor iedere vorm van schade welke is ontstaan uit het niet navolgen van deze aanwijzingen, instructie en/of opdracht.

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

 1. Mocht de door de Gebruiker verstrekte mondelinge dan wel schriftelijke aanwijzingen, instructie en/of opdracht onduidelijkheid of twijfel bij de Opdrachtgever of derden opleveren, dienen de betreffende handelingen te worden onderbroken en opgeschort. Tevens dient direct contact te worden opgenomen met de Gebruiker ter voorkoming van schade.
 2. De kosten van het verwijderen van plakband en/of stickers, alsmede het schoonmaken van de gehuurde goederen worden bij opdrachtgever in rekening gebracht. Op het moment dat de gehuurde goederen niet meer naar behoren kunnen worden gereinigd, ter beoordeling van de Gebruiker, zal deze schade bij de Opdrachtgever worden verhaald.
 3. Het gebruik van inkt, verf, confetti, papier, papierenslingers en dergelijke op (tent-) zeilen en springkussens kan leiden tot onherstelbare schade aan deze goederen, waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk zal worden gehouden.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Artists & Events, uit welken hoofde ook, beperkt tot maximaal de overeengekomen Uitkoopsom. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Gebruiker gesloten verzekering.
  A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Gebruiker tot vergoeding van schade kan worden

  aangesproken beperkt tot zes (6) maanden.
  B. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep

  of bedrijf, geldt een maximale termijn van één (1) jaar waarbinnen de Gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

ARTIKEL 15: ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT

 1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de Gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook. Heeft de Gebruiker het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn de Gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
 2. In geval nakoming van datgene waartoe de Gebruiker krachtens de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de Gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door de Gebruiker ingeschakelde Artiest of andere derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de Gebruiker. Is de Gebruiker gerechtigd de tussen Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de Gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de Gebruiker zijn toe te rekenen. Hieronder zijn begrepen:
  • weersgesteldheid, stakingen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, sabotage, oproer, onlusten, staat van beleg;
  • oorlog, oorlogsdreiging, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;
  • ziekte van onvervangbare werknemers en/of Artiest; op verzoek, gedaan binnen 24 uur na ziekmelding bij de Opdrachtgever, en voor rekening van de Opdrachtgever kan door een onafhankelijke arts een doktersverklaring worden opgesteld;
  • verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen;
  • natuurverschijnselen;
  • overheidsmaatregelen die de Artiest beletten zijn Optreden te doen, dan wel het Optreden omevenredig bezwaren;
  • andere derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Gebruiker opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

 1. Annulering door de Gebruiker in de periode vanaf twee (2) weken vó ó r de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van de Artiest, wanneer de Artiest op het tijdstip van het Optreden een televisieoptreden, radio-optreden of ander promotioneel optreden of verplichting heeft. De Opdrachtgever zal in dit geval geen schadevergoeding van de Gebruiker kunnen vorderen. Een reeds vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Opdrachtgever worden gerestitueerd.
 2. Indien de Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de Gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surs ance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de Gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 16: ARTIEST EN OPTREDEN

 1. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Artiest, alsmede met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te zijn.
 2. De Opdrachtgever staat er voor in dat vó ó r, tijdens en na het Optreden minimaal de door de Artiest schriftelijk opgegeven consumpties en voorwerpen in de kleedkamer aanwezig zijn. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk é é n (1) week voor het Optreden ontvangen.
 3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door de Artiest schriftelijk opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het Optreden en eventuele sound-checks tijdig vó ó r aanvang van het Optreden aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de Artiest opgegeven specificaties zal voldoen. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk twee (2) weken voor het Optreden ontvangen. Daarbij zal tevens worden aangegeven op welk tijdstip een en ander aanwezig dient te zijn.
 4. De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. in verband met het Optreden. Bij het ontbreken van é é n of meerdere vereiste vergunningen, etc. heeft de Gebruiker het recht het Optreden te annuleren. In een dergelijke situatie blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen Uitkoopsom te allen tijde bestaan en de Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker tegen aanspraken van derden. Onverminderd voorgaande behoudt de Gebruiker zich het recht voor volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
 5. De Opdrachtgever garandeert dat:
  1. indien ook anderen in de betreffende ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden werkzaamhedenmoeten verrichten, die werkzaamheden tijdig be indigd zijn voordat de Artiest de ruimte gaat

   benutten, om aldaar onbelemmerd zijn voorbereidingen te treffen;

  2. de Gebruiker, door haar ingeschakelde derden en de Artiest vrije toegang hebben tot de ruimte waarhet Optreden zal plaatsvinden en de voorbereidingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
  3. dat er een goede (kleed)ruimte voor de Artiest aanwezig is, dat deze ruimte behoorlijk verwarmd kanworden en dat er in deze ruimte verlichting, een spiegel en stroomvoorziening aanwezig is, alsmede

   dat de ruimte op behoorlijke wijze afgesloten kan worden;

  4. dat er een deugdelijk overdekt c.q. te overdekken podium aanwezig is, tenzij schriftelijk anders isovereengekomen;
  5. dat er op redelijke afstand sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
  6. dat de gevraagde zaken, volgend uit de schriftelijke opgaven, als bedoeld in de leden 2 en 3 van ditartikel aanwezig zijn;
  7. dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dat deveiligheid van de Artiest vó ó r, tijdens en na het Optreden gewaarborgd wordt, onder andere door

   middel van voldoende (beveiligings)personeel, dranghekken, stage-hands, etc.;

  8. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal wordenniet zal worden overschreden;
  9. dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker geen geluids- en/ofbeeldopnamen van het Optreden gemaakt zullen worden en dat de Opdrachtgever daarvoor alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om te voorkomen dat derden zonder toestemming geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden maken.

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

 1. De Gebruiker draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig vó ó r aanvang van het Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Opdrachtgever moet worden aangeleverd c.q. verzorgd.
 2. De locatie waar het Optreden zal plaatsvinden wordt in de Overeenkomst vastgelegd en is bindend. De Opdrachtgever stelt een routebeschrijving ter beschikking.
 3. Het tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen, alsmede de duur van het Optreden, zullen worden vastgelegd in de Overeenkomst en zijn bindend. Het tijdstip van aanvang is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Op verzoek van de Opdrachtgever en met instemming van de Artiest kan de duur van het Optreden worden verlengd. De duur van de verlenging zal als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. De Gebruiker heeft het recht aan de Opdrachtgever een gastenlijst te verstrekken voor minimaal vijf (5) personen per Optreden.

ARTIKEL 17: PROMOTIEMATERIAAL

 1. De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de Artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords. Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan de Gebruiker voorleggen.
 2. Promotiemateriaal bevattende een vermelding en/of afbeelding van de Artiest zal pas mogen worden verspreid, nadat de Gebruiker en zo nodig de Artiest schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend.
 3. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van het Optreden en garandeert correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen van de Opdrachtgever, het Optreden betreffende.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker en zo nodig de Artiest, geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met de naam, beeltenis, logo, etc. van de Artiest te verkopen op of in de omgeving van de locatie waar het Optreden plaatsvindt, zowel vó ó r, tijdens als na het Optreden. De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat derden voornoemde zaken zullen aanbieden en/of verkopen.

ARTIKEL 18: GARANTIE EN VRIJWARING

 1. De Gebruiker staat er voor in door generlei verplichting gehinderd te zijn om haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.
 2. De Gebruiker verklaart dat de Artiest beschikt over fiscale zelfstandigheid, dan wel de Gebruiker als (fictief) werkgever optreedt en ervoor zal zorgdragen dat alle wettelijk verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc. met betrekking tot de vergoeding of het loon dat de Artiest ontvangt tijdig verricht zullen worden. de Gebruiker vrijwaart de Opdrachtgever ter zake. De vrijwaring is niet van toepassing op door de Opdrachtgever rechtstreeks aan de Artiest verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen.

ARTIKEL 19: AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN

Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtgever aan de betreffende instantie worden afgedragen.

ARTIKEL 20: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surs ance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surs ance van betaling de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 21: GESCHILLEN

Er is sprake van een geschil indien een der Partijen verklaart dat zulks het geval is. Op de tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Studio76 – Trivium 170 4873LP Etten-Leur Nederland – +31 6 25353738 – info@s76.nl – www.s76.nl

ARTIKEL 22: BEVOEGDE RECHTER

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda.
 2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen é é n (1) maand nadat de Gebruiker aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.